FEHAC nieuws

FEHAC contactpersoon

We hebben binnen de ROCH een FEHAC contactpersoon : Wouter Buis.

Wouter Buis is bij voorkeur bereikbaar via e-mail : Wouter.Buis@hetnet.nl

Telefonisch : 06-57945547

FEHAC site


FEHAC Succes in strijd tegen Roterdamse Milieuzone (16.06.2017)

FEHAC 50 jaar APK vrijgesteld (05.05.2017)

FEHAC brief aan de informateur (02.05.2017)

Oldtimers toestaan in milieuzones: het kan dus wel

 

 

Belgische evenknie FEHAC meldt succes in strijd tegen milieuzones voor oldtimers

Op 2 juni 2016 werd bekend dat Brussel vanaf 2018 een Lage Emissie Zone zal invoeren. Dat is in België de aanduiding voor een milieuzone.

De BFOV, de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, de Belgische zusterorganisatie van FEHAC heeft over de instelling van deze Lage Emissie Zone overlegd met de Brusselse Minister voor Leefmilieu Fremault.

Onze collega’s van de BFOV hebben Minister Fremault geconfronteerd met dezelfde argumenten die wij als FEHAC hier in Nederland gebruiken en  konden er op 12 juli vernemen dat er een uitzondering voorzien is in het voorontwerp van de wetteksten voor klassieke auto’s vanaf 30 jaar. 

FEHAC feliciteert de BFOV met het behaalde succes. Na Duitsland en Frankrijk is nu ook in België een uitzondering voor klassieke voertuigen gemaakt. Nederlandse gemeentes lijken zich met hun halsstarrige weigering om rekening te houden met klassieke voertuigen meer en meer internationaal te isoleren.

50 jaar oude voertuigen in 2018 geheel vrijgesteld van APK

 

50 jaar oude voertuigen in 2018 geheel vrijgesteld van APK

Via de FEHAC-site en een nieuwsbrief is al bekend geworden dat de FEHAC op het APK-front twee successen geboekt heeft: de APK voor meer dan 30 jaar oude voertuigen blijft om de twee jaar en de gehele vrijstelling gaat van de vaste grens van voor bouwjaar 1960 naar een opschuivende grens bij 50 jaar en ouder.

 

FEHAC in overleg orgaan APK

Voor de belangenbehartiging van speciaal de klassieke voertuigen zit de FEHAC in het overlegorgaan APK. Behalve de overheid zitten daar ook o.a. in de RDW en de BOVAG en dus ook de FEHAC. Daar gaat het niet allen over de bestaande APK en de daarvoor geldende ouderdomsgrenzen van klassiekers, maar ook over mogelijke invoering van de APK voor motorfietsen (niet aan de orde op dit moment) en voor tractoren (misschien voor de 40 km p/u categorie). De praktijkervaringen komen daarin ook langs. De FEHAC bepleit al jaren dat de grens voor de algehele APK-vrijstelling op 50 jaar dient te worden gesteld. Nu is dat voor voertuigen met een datum eerste toelating (DET) voor 1-1-1960 en dat is nu al 55 jaar geleden.

 

Officiële mededeling I&M

Van het Ministerie van I&M kwam deze mededeling: ‘Het Ministerie voor I&M neemt het door de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over, inclusief het FEHAC-voorstel voor de APK-vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in praktijk prima.’

 

Vrachtwagens onderbelicht

Of die vrijstelling bij 50 jaar ook geldt voor klassieke bedrijfsvoertuigen boven 3500 kg ouder bleef in de berichtgeving van het ministerie onderbelicht. Als FEHAC zijn we verheugd te kunnen berichten dat de 50 uitzondering van de APK-plicht gaat gelden voor alle voertuig categorieën m.u.v. taxi’s en autobussen. De bezitters van klassieke vracht- en legervoertuigen zijn daarmee binnenkort dus ook gevrijwaard van de voor hun categorie voertuigen kostbare APK keuring.

Ingangsdatum waarschijnlijk pas per 1-1-2018 Over de ingangsdatum in Nederland meldt de RDW: ‘in overleg met het ministerie van I&M zal het vervolgtraject bepaald worden en worden de voorstellen uitgewerkt in wet- en regelgeving. De EU Richtlijn moet per 20 mei 2017 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving en uiterlijk 20 mei 2018 worden toegepast’. En we weten dat dit soort wijzigingen meestal per 1 juli of 1 januari worden ingevoerd worden dus het zal wel 1 januari 2018 als invoeringsdatum gaan worden. Nog even geduld dus, maar voor met name vrachtwagenbezitters en bezitters van klassiekers uit de ‘60-jaren is dit goed nieuws.

APK vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar

Ministerie I&M neemt FEHAC voorstel over: APK vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar

 

Het Ministerie voor I&M neemt het door de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over, inclusief het FEHAC voorstel voor de APK vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in de praktijk prima.

Deze vrijstelling maakt deel uit van een veelomvattend voorstel dat onder leiding van de RDW, in opdracht van het Ministerie, en met medewerking van maatschappelijke partijen tot stand is gebracht. Een unieke samenwerking waar menig ander EU land slechts van kan dromen.
Voor landbouwtrekkers zal in de toekomst APK alleen gelden voor die trekkers met een constructiesnelheid >40kmh.

Voor uitvoerige informatie van het ministerie van I&M verwijzen we u graag naar https://fehac.nl/min-im-neemt-fehac-voorstel-over-apk-vrijstelling-voertuigen-ouder-dan-50-jaar/

FEHAC op de RAI

Met alle perikelen rondom kwesties als MRB, milieuzones, opheffen slopen in eigen beheer, zou men bijna vergeten dat klassieke voertuigen vooral mobiel erfgoed is waarvan het waard is, het te behouden, te beschermen en van te genieten.

Wanneer je de onzorgvuldige, onjuiste en tendentieuze berichtgeving rond de MRB ziet, lijkt het alsof het onze overheid het mobiel erfgoed ziet als staatsvijand nummer één.

Terwijl er gelukkig ontelbare anderen in Nederland zijn die het mobiel erfgoed op waarde weten te schatten.

Zo ervaren FEHAC en AutoRAI dit weer op de personenauto RAI 2015 waarvan onderstaand een impressie.

‘Deze hal ademt de echte sfeer van auto's uit ', zei een grijzende dame met haar blik op de fraaie petrol kleurige lak van een aaibare Peugeot 403 break Diesel uit 1960 gericht.

AutoRAI 2015 Zowel de organisatie van AutoRAI 2015 als de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) zijn verheugd over de vele enthousiaste reacties en de vele spontane glimlachen die de klassieke auto's op de gezichten van de bezoekers toveren. Meteen komen de verhalen los over zondag ritjes met vader en moeder naar opa en oma op de achterbank van de Opel Record. Ook de romantische verhalen van bijna zestigers die op hun 18e met de Deux Cheveau en vriendin (ja in die volgorde) naar Frankrijk togen, zoemen rond in hal 7 waar al dit moois opgesteld staat. Met opgewreven woorden en gestroomlijnde zinnen geeft men uitdrukking aan de gevoelens die de automobielen van vroeger oproepen.

AutoRAI en FEHAC hebben zich uitermate ingespannen om een bijzondere collectie klassieke auto's op de AutoRAI ten toon te stellen en zijn er naar het oordeel van het publiek in geslaagd het straatbeeld uit vervlogen tijden weer op te roepen.  


FEHAC, die zich inzet voor het rijdend houden van het mobiel erfgoed, stelt samen met AutoRAI genoeglijk vast dat inmiddels duizenden bezoekers met een grijns op hun gezicht  het mobiel erfgoed in hal 7 hebben bewonderd. Bent u er nog niet geweest? Het kan nog tot en met zondag 26 april en is meer dan de moeite waard.

April 2015

FEHAC presenteert de uitkomsten van het Europese FIVA onderzoek naar de oldtimereigenaren, clubs en de oldtimer markt.

Nederland is van oudsher een land met vele oldtimerlief-hebbers. Mede daarom speelt de FEHAC een belangrijke rol binnen de internationale federatie FIVA. FEHAC-man Tiddo Bresters heeft dit onderzoek, in 15 landen tegelijk, voor de FIVA geleid. Een belangrijke rol is gespeeld door het team van Professor Bert van Wee (Universiteit Delft) en door onderzoeksbureau GfK.

Als vervolg op een eerder internationaal onderzoek in 2006 geven de uitkomsten de actuele trends in de oldtimerwereld aan.

 


14_11_17_fiva_mep_brochure___rev__1_41.pdf

Brief bord Milieuzone !

Brief Bord Milieuzone
 

betreft: ontwerpbesluit houdende wijziging van het RVV1990 in verband met het uitbreiden van de mogelijkheid van milieuzones en enkele technische aanpassingen (KST199793)

Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu bovengenoemd onderwerp in een Algemeen Overleg.

De Fehac neemt hiertegen stelling en heeft in bijgaande en aan de commissie toegezonden brief haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het invoeren van een bord waardoor het invoeren van milieuzones voor motorvoertuigen inclusief personenauto’s mogelijk wordt gemaakt.

Secretariaat Fehac

20141007brief_tweede_kamer_bord_milieuzone.pdf

APK- en andere voertuigverplichtingen

APK verplichting

 

Door bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat een voertuig niet op tijd APK-goedgekeurd is. Artikel 11 van het Besluit voertuigen is ingesteld om ruimte te geven alsnog aan de APK-keuringsplicht te voldoen. Dit geldt voor een gekentekend motorrijtuig of aanhangwagen waarvoor de APK-keuringsplicht (artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994) van toepassing is.

Het voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert. Na deze periode moet het voertuig APK-goedgekeurd zijn of moet de geldigheid van het kenteken geschorst zijn. In het laatste geval mag het voertuig niet op de openbare weg staan.

 

Let op: op het moment dat de schorsing verloopt dient het voertuig volledig aan alle voertuigverplichtingen te voldoet.

 

 

 

 

 

FEHAC nieuws 28/11/2014

OVERGANGSREGELING MRB

Aanstaande maandag (1 december 2014) start de eerste winterstop. Voertuigen, die deelnemen aan de overgangsregeling, moeten dan 3 maanden van de openbare weg af (tot/met februari 2015). Deze mogen er niet rijden en ook niet opstaan !

Tijdens de winterstop moeten de voertuigen wel APK gekeurd en WAM verzekerd zijn. De winterstop is geen schorsing; de voertuigverplichtingen blijven bestaan.

 

OVERGANGSREGELING in 2015

Als uw voertuig in 2014 aan de overgangsregeling meedeed, krijgt u nog dit jaar een brief met de vraag om in 2015 ook aan de overgangsregeling mee te doen.

U moet dan het bedrag (kwarttarief met maximum 121 euro) vóór 1 januari 2015 voldoen. Als u het bedrag niet op tijd voldoet, dan kunt u niet deelnemen aan de overgangsregeling en wordt het voertuig in 2015 aangeslagen voor de volle MRB.

Als u geen brief krijgt (omdat u in 2014 niet aan de overgangsregeling heeft deelgenomen) dan kunt u de Overgangsregeling aanvragen bij de Belastingdienst door middel van een formulier.

Zorg hierbij ook dat het bedrag voor 1 januari 2015 is voldaan.

 

EVENEMENTEN TIJDENS WINTERSTOP:

Het is mogelijk om gebruik te maken van de Evenementenregeling voor evenementen die tijdens de Winterstop plaatsvinden. Hiervoor moet u het kenteken wel schorsen. Het schorsen van een kenteken van een voertuig dat deelneemt aan de overgangsregeling is mogelijk. Echter er vindt geen verrekening van MRB plaats.

In de komende FEHACtiviteiten komt nadere informatie over dit en vorige onderwerpen.


MILIEUZONE ROTTERDAM
Na Utrecht denkt nu ook Rotterdam aan een milieuzone voor personenwagens. Ook hierin dreigen de hobby-oldtimers geweerd te worden. De FEHAC is hierover al in gesprek.

INTERCLASSICS/TOP MOBIEL 2015
Vindt van 8 t/m 11 januari 2015 plaats in MECC te Maastricht. Kijk op de FEHAC site voor het bestellen van toegangskaarten met korting.

APK goedgekeurd en WAM verzekerd tijdens winterstop?

 

 

Voor oldtimers die gebruik maken van de overgangsregeling en niet geschorst zijn, lopen de voertuigverplichtingen, waaronder de verzekeringsplicht en de APK-plicht, ook tijdens de wintermaanden gewoon door. Let op: indien het voertuig hieraan niet voldoet ontvangt automatisch de boete(s).

Evenementenregeling tijdens winterstop

 

De voorwaarden van de evenementenregeling blijven in tact en gelden ook indien gebruik wordt gemaakt van de oldtimerovergangsregeling. Er wordt echter géén teruggaaf motorrijtuigenbelasting verleend als een motorrijtuig wordt geschorst die gebruik gemaakt van de overgangsregeling.

Gebruik maken van de overgangsregeling in 2015?

Gebruik maken van de overgangsregeling in 2015?


Begin november wordt er een selectie van de kentekenhouders gemaakt die dit jaar (2014) meedoen met de overgangsregeling. Deze (geselecteerde) kentekenhouders krijgen ook voor het jaar 2015 een acceptgiro toegestuurd Als deze acceptgiro volledig en tijdig (d.w.z. vóór 1 januari 2015) wordt betaald, dan betekent dat dat de oldtimers weer meedoen aan de overgangsregeling in 2015. Bij niet volledige of niet tijdige (vóór 1 januari) betaling vallen de oldtimers voor dat jaar niet onder de overgangsregeling. In dat geval vallen de oldtimers onder de reguliere MRB en worden ze volledig in de heffing betrokken.


Hebt u het afgelopen jaar niet deelgenomen aan de oldtimerregeling, onderneem dan zelf actie! Via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_motorrijtuigenbelasting_bijzonder_tarief kunt u het formulier 'verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief downloaden en invullen.

Tellerstanden wijzigen is strafbaar

Tellerstanden wijzigen is strafbaar tenzij aangemeld bij RDW


Met ingang van 2014 is het voor bedrijven alleen nog toegestaan om een kilometerstand aan te passen als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de RDW. Bedrijven die zich hier niet aan houden begaan een misdrijf en kunnen rekenen op een fikse geldboete. Consumenten die zonder geldige reden hun kilometerstand willen aanpassen en daarvoor bij een dealer of particulier aankloppen zijn ook strafbaar. Let op: dit geldt ook bij vervanging van de kilometerteller!

 

Via deze link https://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/Tellerstanden/Correctie%20tellerstand.pdf kunt u het formulier downloaden om de correctie van een geregistreerde tellerstand of de correctie van een tellerstand geregistreerde eenheid (Ml/kilometer).

 

Meer informatie via de RDW: https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/tellerstanden.aspx

Mogelijkheid tot opname mobiel erfgoed in Wereld Erfgoedlijst

FEHAC in gesprek met Unesco Het bestuur van de FEHAC heeft op zaterdag 13 september tijdens de Open Monumentendag in het Spoorwegmuseum in Utrecht een ontmoeting gehad met een afgevaardigde van Unesco. Met dit gesprek wil FEHAC de mogelijkheden inventariseren van vermelding van het mobiel erfgoed in Europa dan wel in Nederland op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco. In 2012 is bij Unesco het plan gerezen om ook mobiel erfgoed toe te voegen aan de Wereld Erfgoed lijst. Sinds 2013 is hierover al contact met zowel de FIVA als de FEHAC. “We willen proberen via de FIVA voor het mobiel erfgoed in Nederland bescherming te krijgen bij Unesco”, legt bestuurslid Bert Pronk uit. Giorgo Andrian is de aangewezen figuur om namens Unesco uit te leggen wat de mogelijkheden zijn, want hij heeft in 2012 zelf het initiatief genomen om ook mobiel erfgoed voor te dragen voor de Wereld Erfgoedlijst. “Op de Wereld Erfgoedlijst staat het nodige aan industrieel erfgoed. Toen heb ik gezegd, waarom staat er dan geen mobiel erfgoed op? Via internet kreeg ik enorm veel bijval voor dat idee.” Andrian, die behalve Unesco consulent ook bestuurslid is van de ASI, zeg maar de Italiaanse FEHAC, haalt een persoonlijk voorbeeld aan van mobiel erfgoed. “Ik heb thuis een Fiat 500 die mijn vader in de jaren ’60 nieuw heeft gekocht”, vertelt hij. “Het was de eerste auto in onze familie, ik heb leren rijden in die auto. Mijn vader heeft hem doorgegeven aan mij en ik geef hem weer door aan de volgende generatie.” Want dat is waar het volgens Andrian om gaat bij mobiel erfgoed, of eigenlijk bij ieder erfgoed. “De mensen denken altijd dat het bij erfgoed om het verleden gaat. Maar dat is niet zo. Het gaat om de toekomst. Erfgoed is iets dat je doorgeeft aan de nieuwe generaties.” Giotto En als het dan lukt om het mobiel erfgoed van Europa of van Nederland op de Wereld Erfgoedlijst te zetten, wat houdt dat dan in? Giorgio Andrian is klip en klaar: “Vermelding op de Wereld Erfgoedlijst betekent niet het object of gebouw ineens onder verantwoording van Unesco valt. Het betekent ook niet dat er geregeld een inspecteur van Unesco komt kijken of het object nog wel in goede staat is. Dat kan helemaal niet. Maar vermelding op de Wereld Erfgoedlijst is wel een internationale erkenning van de waarde van het object. Nationale overheden zullen daar terdege rekening mee houden. In die zin is vermelding op de Wereld Erfgoedlijst vooral een vorm van bescherming.” De visie van Unesco op erfgoed is niet dat het altijd moet blijven zoals het is, legt Andrian uit. “Unesco is niet een grote vrieskist waar je spullen in bewaart zoals ze zijn. Erfgoed leeft en verandert met de jaren. Maar of je nu een fresco van Giotto restaureert of een Fiat 500, de uitgangspunten zijn dat je respect hebt voor de authenticiteit en de integriteit van het object.” Andrian ziet dan ook overeenkomsten tussen de missie van FIVA en FEHAC en de missie van Unesco. “Beiden zijn bezig met het op lange termijn behouden van erfgoed, om dit door te kunnen geven aan toekomstige generaties.” FIVA Voorzitter Bert de Boer van FEHAC is enthousiast over de ontmoeting met Unesco. “We gaan zeker kijken wat de mogelijkheden zijn om het mobiel erfgoed op de Wereld Erfgoedlijst te krijgen”, zegt hij. “Dat zal ons vooral helpen om de nationale en lokale overheden te overtuigen van de historische en culturele waarde van dit erfgoed.” FEHAC gaat nu intern bekijken hoe de contacten met Unesco verder worden uitgebouwd. “We kunnen het via de FIVA proberen, maar het is ook mogelijk om dit aan te pakken in samenwerking met een aantal van de nationale oldtimerorganisaties in andere landen”, aldus De Boer. Over Unesco Op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco staan op dit moment 1007 vermeldingen wereldwijd. Tien van die vermeldingen zijn in Nederland, zoals de Amsterdamse grachtengordel, de molens van Kinderdijk, het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder, de Beemsterpolder, de Van Nellefabriek in Rotterdam (sinds dit jaar) en niet te vergeten de Waddenzee. Giorgio Andrian legt uit dat registratie op de Wereld Erfgoedlijst op verschillende manieren kan. “Je kunt een locatie registreren, een gebouw of een plek. Maar ook immateriële registratie is mogelijk, zo kun je de muziek van een volk bijvoorbeeld op de Wereld Erfgoedlijst zetten. En het is ook mogelijk om een stad op de lijst te zetten.” Voorwaarde is natuurlijk dat de vermelding is onderbouwd. De definitie van erfgoed is in grote lijnen dat er sprake is van uitzonderlijke natuurlijke, historische of culturele waarde. Overigens zijn er nog meer aanmeldingen uit Nederland voor de Wereld Erfgoedlijst. Op dit moment zijn er aanvragen in behandeling voor onder meer Teylers Museum in Haarlem, het planetarium van Eise Eisinga in Franeker, het eiland Saba, sanatorium Zonnestraal in Hilversum en de Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen. Met vriendelijke groet, Secretariaat FEHAC.

FEHAC secretariaatstaken

Geachte leden van de FEHAC,

Ongeveer een jaar geleden heeft Roel Augusteijn het secretariaat overgenomen van Willem Posthumus Meyjes.

Hoewel Roel bijzonder content is met zijn positie in, en taken voor de FEHAC is het combineren van zijn dagelijkse werkzaamheden met het secretariaat tijdelijk een haast onmogelijke opgave. Voor de periode die loopt tot januari 2015 heeft Roel onverwacht te maken met een dubbel burgermeesterschap en heeft om die reden de voorzitter van de FEHAC gevraagd het secretariaat tijdelijk te kunnen overdragen. Joost van Noorden heeft zich bereid verklaard om gedurende deze periode Roels taken waar te nemen. Joost , die ook andere taken binnen de FEHAC heeft, woont al enige tijd de bestuursvergaderingen bij en is op de hoogte van de uitdagingen waar de FEHAC voor staat. In jan. 2015 zal opnieuw bezien worden hoe de secretariaatswerkzaamheden ingevuld worden.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,


met vriendelijke groet,

Roel Augusteijn
Joost van Noorden

FEHACtiviteiten

Beste lezer van de FEHAC Nieuwsbrief,

De nieuwe FEHACtiviteiten is uit.

U kunt deze hieronder als PDF lezen of downloaden vanaf de FEHAC website.
https://fehac.nl/wp-content/uploads/PDF/Fehactiviteiten/2014-01%20Fehactiviteiten.pdf

201401_fehactiviteiten.pdf

SCHORSEN (online)....INFO

Voertuig tijdelijk niet gebruiken; schorsen (online)

 


Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en verplichte APK (indien van toepassing) tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen.

Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder uw kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete.
Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch (kosteloos) af.

Onze leden rapporteerden in het verleden regelmatig problemen ontstaan door
de 100% bestandscontrole bij einde-schorsing, import en uit-bedrijfsvoorraad.
Als je op dat moment niet aan alle voertuigverplichtingen hebt voldaan, dan ontvang je per kerende post de boete in de bus.
Soms is het effectief onmogelijk om aan je verplichtingen te voldoen, soms
wordt je onevenredig zwaar gestraft voor een bureaucratische onvolkomenheid
en bovendien is er een rechtsongelijkheid omdat je met een ‘gewoon’ verlopen APK 2 maanden ongekeurd langs de weg mag staan voordat de bon valt.

Voor wat betreft de APK is FEHAC in overleg met de RDW een goede oplossing overeen gekomen.

Bij ‘einde schorsing’, import en ‘einde-bedrijfsvoorraad’ komt er een ’60 dagen parameter’ in het systeem. D.w.z. effectief een 60-dagen wachttijd voordat
het voertuig in de registercontrole komt.
Gelijk aan een ‘gewoon’ verlopen APK.


Verzekeringsplicht
Achter de schermen wordt gewerkt aan een oplossing met betrekking tot de verzekeringsplicht, deze regeling laat nog even op zich wachten.

Vooraf een schorsing verlengen met behoud van schorsingsdatum
Het is nu zowel online als op het postkantoor mogelijk om 6 weken ‘vooraf’ een schorsing te verlengen, zonder tijd in te leveren. Dus, met behoud van de schorsingsdatum.
Het is nu dus mogelijk om direct je schorsing te verlengen als je de herinneringsbrief ontvangt – 6 weken van te voren.

Administratief wordt deze aanpassing door de RDW verwerkt.

Belangrijk

 • Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan.
 • Als u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag.
 • Na de schorsing kunt u zelf de verzekering stopzetten. De RDW geeft aan de Belastingdienst door dat het kenteken is geschorst. De motorrijtuigenbelasting stopt dan automatisch.
 • U mag met een geschorst voertuig voor de APK naar een APK-keuringsstation rijden. U moet dan de afspraakbevestiging, met daarop de tijd, bij u hebben en het voertuig moet WA verzekerd zijn. U mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de APK laat doen. APK-keuring

  Controle tijdens APK-keuring
  Zorg dat u bij het APK-station bij afkeuring een officieel afkeuringsbewijs hebt. Hiermee kunt u schriftelijk aantonen dat u uw voertuig op die dag hebt laten keuren.
 • Schorst u een voertuig, binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing, dan betaalt u het 'hoog tarief' (schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing). Het hoge tarief geldt niet voor voertuigen van 15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.

Evenementenregeling !!

klik hier voor FEHAC webversie

 

klik hier voor info BELASTINGDIENST


Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder toch gebruik gemaakt worden van de weg .
De Evenementenregeling wordt afgegeven door de Belastingdienst.
Voor een kenteken kan maximaal 4 evenementen en in totaal maximaal 6 dagen per jaar van deze regeling gebruik gemaakt worden.
Tijdens deze regeling:

 • hoeft er geen motorrijtuigenbelasting betaald worden
 • het voertuig geen geldige APK te hebben
 • het voertuig moet wel APK waardig zijn; dus degelijke remmen, stuurinrichting etc
 • het voertuig moet WAM verzekerd zijn.

De evenementenregeling is ook van toepassing op zware aanhangwagens en opleggers. Dus als je deze weinig gebruikt, kun je ze schorsen en voor evenementen gebruiken met behulp van de Evenementenregeling
Procedure: (formulieren verkrijgbaar bij de FEHAC)

 1. De organisator van een publieksevenement vraagt een erkenning aan voor het evenement bij de Belastingdienst. (minimaal 2 maanden voor aanvang van het evenement).
 2. Als de Belastingdienst het evenement erkent, kan de organisator voertuigen opgeven.
 3. De organisator stuurt de lijst met voertuigen naar de Belastingdienst. (minimaal 1 maand voor aanvang van het evenement).
 4. De belastingdienst geeft per kenteken een vrijstelling voor de aangevraagde dagen. Let op: u ontvangt van de Belastingdienst GEEN bericht.

Schorsingsprocedure
Voor personenauto's tot 15 jaar oud en bedrijfsauto's onder de 3500 kg en tot 15 jaar oud, betaalt u het 'normaal tarief van € 73,00. Voor alle andere voertuigen betaalt u het 'laag tarief' van € 24,00 (met uitzondering van brom- en snorfietsen).
Het verlengen van een schorsing valt onder het 'laag tarief' € 24,00.
Aan het opheffen van een schorsing zijn geen kosten verbonden.
Schorst u een voertuig, binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing, dan betaalt u het 'hoog tarief' € 120,00 (schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing). Het hoge tarief geldt niet voor voertuigen van 15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.

Creditcardkenteken
Let op: indien u voor 1-1-2014 uw papieren kenteken geschorst heeft of de schorsing verlengd heeft, dan ontvangt u een van de RDW een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat. U heeft een ongeldig gemaakt kentekendeel ontvangen met daarop de mededeling ‘geschorst t/m’.

Heeft u na 1-1-2014 uw papieren kenteken geschorst of verlengd dan wordt uw huidige papieren kenteken weer geldig, u ontvangt geen creditcardkenteken. U ontvangt GEEN ongeldig gemaakt kenteken, dus uw HUIDIGE kentekenbewijs wordt na het opheffen van de schorsing weer geldig. NIET WEGGOOIEN DUS!

Heeft u geschorst met een kentekencard dan is deze na het ingaan van de einddatum van de schorsing weer geldig, ook hier ontvangt u GEEN nieuw creditcardkenteken.

Vervanging papieren kenteken door creditcardkenteken: op verzoek krijgt u uw oude papieren kenteken ongeldig gemaakt terug.


 

De kogel is door de kerk........FEHAC nieuws

Geachte FEHAC leden,

De kogel is door de kerk.
Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het belasting plan 2014, en daarmee met de oldtimer maatregel.
Er is al veel over te doen geweest, en de inhoud zal allen bekend zijn.
Toch nog even een korte terugblik.
In het regeerakkoord werd aangekondigd dat 'voor het milieu' alle oldtimers volledig MRB zouden moeten gaan betalen.

 

 

 


Het ‘milieu verhaal’ was al snel onderuitgehaald, wat overbleef was een ordinaire belastingverhoging. Eén in een lange reeks lastenverzwaringen waar Nederland de afgelopen tijd mee dood geslagen is.

Met vereende krachten hebben we dat gelukkig deels om weten te buigen. De vrijstelling voor >40 jaar is volledig behouden. Voor motoren, bedrijfsvoertuigen en personenauto’s op benzine is er een overgangsregeling met een maximum tarief van €120 p/j en een winterstop.
Voor velen was dat al een grote geruststelling en velen van u hebben verheugd gereageerd. Enkelen niet. En ook dat is heel begrijpelijk, want er zijn wel groepen die hard getroffen worden. Niet alleen de dagelijks-rijdende-niet-echte-liefhebber, maar er zijn ook ‘echte’ liefhebbers aan te wijzen die onevenredig getroffen zijn. Deels zijn dat weeffouten en deels veranderingen die Financiën eenzijdig heeft aangebracht nadat het ‘oldtimer akkoord’ mondeling tot stand gekomen was.
De FEHAC heeft zich tot het eind toe ingespannen om – terwijl we het akkoord respecteren – die weeffouten te herstellen.
We moeten nu vaststellen dat dat nog niet is gelukt.

Op onze recente ALV hebben alle aanwezigen nog eens kunnen horen hoe de hazen lopen, wat realistische verwachtingen zijn, hoe gecompliceerd een dergelijk dossier is en hoe enorm veel werk er ‘onzichtbaar’ gedaan wordt.
Niet alleen uit onze mond, maar vooral ook de aanvullingen door de aanwezige gasten Wouter van Embden (Stichting Autobelangen), Peter-Eloy Staal (directeur KNAC) en Eerste Kamer lid mw Maria Martens (CDA), waren voor velen zeer verhelderend.


FEHAC in gesprek met UNESCO

Bunnik, 12 december 2013

  

Nederland is van oudsher een land met vele oldtimer liefhebbers. En, die grote populariteit van het Mobiele Erfgoed onder alle lagen van de bevolking ging de afgelopen decennia ook hand in hand met een daarbij passend overheidsbeleid.

Sinds kort waait er echter een schrale wind uit een heel andere hoek, die een directe bedreiging vormt voor ons Erfgoed. Reden voor de FEHAC om samen met UNESCO het Mobiele Erfgoed te willen beschermen.

 

De bedreigingen van de historische voertuigsector in Nederland zijn velerlei: milieu eisen, dreigende afsluiting van complete binnensteden, motorrijtuigenbelasting, oneigenlijk gebruik van oldtimerregelingen etc.

De Nederlandse overheid gedraagt zich niet meer als de traditionele beschermer van het Mobiel Erfgoed, maar heeft uit zichzelf ook acties ingezet die (onbedoeld?) tot gevolg hebben dat de klassieke voertuigen – en daarmee het behoud van een belangrijk stuk Cultureel Erfgoed - in Nederland worden bedreigd.

Om die reden heeft de FEHAC besloten om bescherming te zoeken bij een andere instantie: UNESCO.

Al langer lopen er contacten tussen de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en UNESCO, en vanuit de terugmelding die daarover plaatsvindt, blijkt dat UNESCO de historische voertuigen een warm hart toedraagt; net zoals UNESCO bijvoorbeeld de Amsterdamse grachtengordel beschermt, en andere objecten die behoren tot het Wereld Erfgoed.

De massamotorisering heeft een ongekende bijdrage geleverd aan de na-oorlogse opbouw, de maatschappij en de welvaart zoals wij die allen nu als normaal ervaren. Daarmee kwalificeert ons Mobiele Erfgoed zich glansrijk als Werelderfgoed, dat het verdient door de UNESCO erkend en ondersteund te worden.

 

UNESCO is zeer geïnteresseerd in de onze sector, en maakt zich met ons grote zorgen omtrent de rol die de Nederlandse overheid momenteel speelt in het kader van de bescherming van het mobiel erfgoed. Nederland is in korte tijd internationaal gezien volledig uit de pas gaan lopen.

 

In dit stadium is nog niet duidelijk hoever de bezorgdheid van UNESCO precies gaat, en of ons

Mobiele Erfgoed inderdaad als geheel op de lijst van Werelderfgoed zal komen. Maar de contacten liggen er, en de vooruitzichten zijn gunstig.

FEHAC : Uitstel van de Oldtimer Maatregel?

  

De noodzaak voor ‘groot onderhoud’ aan de voorgenomen oldtimer maatregel is onveranderd hoog. Het ‘oldtimer akkoord’ sorteert al effect en snijdt dagelijkse gebruikers de pas af. Toch is er voor de Eerste kamer alle aanleiding om de invoering van de maatregel uit te stellen. Dat kan zonder noemenswaardige budgettaire gevolgen, en biedt een gelegenheid om de weeffouten uit de maatregel te halen.

 

13 november jl. informeerden wij over onze zorgen betreffende de weeffouten in de oldtimer maatregel. Een week later stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2013, waardoor het huidige regime voor de vrijstelling van motorrijtuigen is beperkt. Een aanzienlijk deel van de Tweede kamer, CDA, PVV, SP en 50+, was tegen, maar vormde geen meerderheid.

 

Eén blik op bekende sites, zoals Marktplaats, AutoScout24 of Speurders leert dat de MRB maatregel nog voor de invoering haar vruchten afwerpt. Veel eigenaren van vooral betrekkelijk jonge klassiekers bieden hun voertuigen voor weggeefprijzen te koop aan. Ook de (her-)export neemt snel toe. Kennelijk betreft het dagelijkse gebruikers, die louter om financiële motieven in een oldtimer rijden, en nu hun voertuig van de hand doen.

 

In een eerder stadium heeft het Ministerie van Financiën de origineel aangevoerde milieuoverweging laten varen om tot een aanpassing te komen van de huidige vrijstellingsregeling te beperken. De FEHAC - en iedereen die 2 minuten de tijd neemt om het internet op te gaan - stelt vast dat het oneigenlijk gebruik zienderogen afneemt.

 

Nu nog de moed om enkele aanpassingen door te voeren. Er staat niets in de weg om met de branche en de FEHAC om de tafel te gaan zitten en de weeffouten te herstellen. Dat is noodzakelijk om tot een zorgvuldige wetgeving te komen en bovendien; ons mobiel erfgoed is het waard. Met dit laatste is iedereen het gelukkig eens.

 

De FEHAC verwacht de leden van de Eerste Kamer hun verantwoordelijkheid nemen en ruimte en tijd scheppen om de MRB plannen aan te passen, zodat dagelijks gebruik ontmoedigd wordt, maar de nu onbedoeld en onevenredig zwaar getroffen liefhebbers worden ontzien.

 

Het is toch ronduit schrijnend dat uit louter economische overwegingen voor de oude auto van vader of grootvader het volledige bedrag aan MRB moeten worden betaald, terwijl slechts enkele zondagen in het jaar wordt gereden?

 

 

 

 

Nieuw licht op Oldtimer Akkoord? 2 oktober 2013

Bunnik 2 oktober 2013

 

Nieuw licht op Oldtimer Akkoord?

 

Dit voorjaar stemde ook de FEHAC onder protest in met het MRB-akkoord. De hoofdlijnen

van het akkoord staan nog steeds recht overeind, maar er is wel ‘groot onderhoud’ gewenst voorafgaand aan de invoering. Het zojuist gepresenteerde rapport van Stichting

Autobelangen is zonder meer aanleiding voor nadere beschouwing.

 

Afgelopen april stemde de FEHAC onder protest samen met ‘de oldtimer alliantie’ in met het

MRB-akkoord voor klassieke voertuigen. Oorspronkelijk was de insteek van het Ministerie van

Financiën om vanwege milieu redenen klassieke voertuigen te gaan belasten. Nadat de FEHAC

overtuigend had aangetoond dat het belasten van het gebruik van klassieke voertuigen zou

resulteren in een uiterst marginaal effect op het milieu, kwam het ware verhaal boven tafel; er

was geld nodig. Om die reden is – wederom tegen de zin van de FEHAC – de door de Tweede

Kamer aangenomen motie dat de liefhebbers ontzien moesten worden ook zo krap uitgelegd.

Voor de FEHAC is helder dat het dagelijks gebruik van klassieke voertuigen om daarmee een

financieel voordeel te behalen, niet onbelast kan blijven. Daarvoor is de MRB vrijstelling

simpelweg nooit bedoeld geweest. In hoofdlijnen staat het akkoord dan ook overeind. Er zijn

evenwel onder druk een aantal weeffouten ingeslopen, die ongedaan gemaakt moeten worden.

Grote groepen liefhebbers worden te onrechte onevenredig zwaar getroffen door het huidige

akkoord. Hierdoor worden gaten geslagen in de overlevingskansen van klassieke voertuigen.

De FEHAC heeft daarvoor de afgelopen maanden meerdere keren aandacht gevraagd. Ook

heeft de FEHAC meerdere aanvullende voorstellen gedaan om het huidige akkoord te

verbeteren. Voorstellen die bovendien de hoogte van de berekende opbrengst niet aantasten,

maar wel de “pijn” van het belasten van klassieke voertuigen veel rechtvaardiger verdelen.

Het zeer recent door de Stichting Autobelangen gepresenteerde rapport zet de feiten, zowel de

reeds bekende, als een aantal nieuwe feiten, overzichtelijk op de rij. De FEHAC heeft hier

vooraf kennis van kunnen nemen en is van mening dat dit rapport ruim voldoende aanleiding is

om samen met de alliantie in een goed gesprek met het Ministerie van Financiën de materie

opnieuw tegen het licht te houden.

__________________________________________________________________________________

Meer informatie mbt de FEHAC, klassiekers en mobiel erfgoed vindt u op onze website.

Hebt u nog vragen of behoefte aan meer informatie, neemt u dan aub contact op met het

FEHAC secretariaat, of met Bert de Boer via pr@fehac.nl

 

Mobiliteitshuis

Kosterijland 15

3981 AJ Bunnik

T 030-6595370

secretariaat@fehac.nl

 

 

 

29.06.2013 ....FEHAC : Losse eindjes nieuwe vrijstelling


 

 

 

 

 

De opwinding over de nieuwe vrijstelling wegenbelasting is inmiddels weer wat gezakt en iedereen in het klassiekerwereldje gaat nu kijken en vooral rekenen wat dit straks in 2014 voor hem persoonlijk gaat betekenen. De laatste strohalm die LPG- en dieselrijders nog hadden is hen ook uit handen geslagen: de moties van SP-er Bashir om ook deze categorieën onder de overgangsregeling van € 120 per jaar te laten vallen werd op 14 mei jl. door een meerderheid van VVD, PvdA en D66 verworpen.

De regeling per 1 januari 2014 wordt dus: vrijstelling pas bij 40 jaar.
Voor voertuigen, die nu vrijstelling hebben maar nog geen 40 jaar oud zijn, is er een overgangsregeling. Dit zijn de voertuigen met Datum Eerste Toelating (DET) in 1987 of eerder.
De overgangsregeling betekent dat je per jaar een kwarttarief MRB moet betalen met een maximum van € 120 met een rijverbod in de wintermaanden (december, januari en februari).
Deze overgangsregeling geldt echter niet voor personenauto’s en bestelwagens op LPG of diesel.
Maar zoals bij veel regelingen bepalen de details pas werkelijk hoeveel jij met jouw specifieke voertuig(en) er zelf last van hebt. Als je alleen maar een schuur vol 40+ auto’s hebt staan haal je je schouders op over de nieuwe regeling, maar als je een mooie Peugeot 604 diesel uit 1977 hebt moet je er weer de volle mep aan wegenbelasting gaan betalen.

Ook komen nu de vragen los. Bijvoorbeeld over wat als leeftijd van een voertuig geldt. De overheid rekent niet met bouwjaar of productie- of importdatum. Bepalend is de Datum Eerste Toelating: de datum waarop een voertuig in Nederland of ergens in het buitenland voor het eerst op kenteken is gezet.

De overgangsregeling met winterstop is ook niet iedereen duidelijk; die is inderdaad ingewikkeld. Allereerst: dit is een regeling voor de (bestel)auto’s op benzine, vrachtwagens en motorfietsen met een DET tot/met 1987. Een voertuig van 1988 of jonger zal nooit dus onder de overgangsregeling vallen. Over 14 jaar - als deze vrijstellingsregeling het zolang uithoudt- is de overgangsregeling helemaal verdwenen.

Dan de winterstop: dat is geen schorsing die zelf aangevraagd moet worden maar een rij- en parkeerverbod op de openbare weg voor de maanden december, januari en februari in Nederland. Heeft u een leuk evenement in de Ardennen in februari: geen probleem want rijden in het buitenland mag wel, maar tot de grens moet het voertuig mee op een auto-ambulance. Of zou de FEHAC-evenementenregeling daarvoor uitkomst kunnen bieden? De toekomst moet het leren.

Tot slot schorsen, vooral interessant voor diesel en LPG rijders. Dat blijft voor 15-plus voertuigen € 23,- per schorsing per jaar en vanaf 6 voertuigen of meer is het gratis. Bij het kwarttarief stopt schorsen de verplichting om wegenbelasting te betalen niet; wel kan schorsen in die categorie nodig zijn om de APK uit te kunnen stellen.

En wat te denken van de kampeerwagens ? Voor hen is het nog onduidelijk wat het gaat worden : Overgangsregeling met maximaal 120,- of het kwarttarief van 1000,- of meer ? Ongetwijfeld zullen de komende maanden nog veel meer van dit soort uitvoeringsvragen komen: de FEHAC zal proberen deze zo goed en praktisch mogelijk voor oldtimerbezitters uit te werken.

Veel mensen zijn teleurgesteld over deze regeling: ineens is er weer een aanslag op de portemonnee waar helemaal niet op gerekend was.
Laat het duidelijk zijn: de gelegenheids-alliantie (BOVAG, KNAC/ANWB, RAI, FOCWA en de FEHAC) staat zeker niet achter alle maatregelen die nu gaan komen. Wel is dit nu het best haalbare, gegeven de omstandigheid dat de overheid op een opbrengst van € 155 miljoen heeft gerekend. Den Haag is tot op heden doof voor argumenten als verwaarloosbare aanslag op het milieu, het de nek omdraaien van een bedrijfstak en het missen van inkomsten BTW en accijnzen. Meer wegenbelastinggeld bij de oldtimers binnen te harken was het enige doel van Financiën.

Het bovenstaande is de situatie zoals hij nu is. In de politiek is natuurlijk niets zeker voor dat het in de wet vastligt. En zelfs dan vaak nog niet. Blijkens de vele MRB wijzigingen die elkaar in heel korte tijd hebben opgevolgd. De inkt van de vorige ‘definitieve’ was nog maar net droog toen we verrast werden met het regeerakkoord.
Dat betekent ook dat er misschien toch nog ergens een gaatje is om iets te repareren. Want ook al is de huidige uitkomst werkbaar en acceptabel voor een groot deel van de FEHAC achterban, het is zijn helaas wel zo dat er bepaalde groepen tussen wal en schip vallen. Zo zijn er best ‘echte’ liefhebbers met een lpg- of diesel auto.
Natuurlijk zijn wij – noodzakelijkerwijs buiten beeld – wel de mogelijkheden daarvoor aan het onderzoeken en hebben daarvoor ook al voorstellen gedaan.

Naast het brede samenwerkingsverband van ‘de alliantie’ is er recent nog een ander initiatief dat heel nadrukkelijk de media opzoekt met als doel om alle klassiekers MRB vrij te houden, ook voor dagelijks gebruik.
Dat lijkt ons niet haalbaar in de huidige realiteit. Tevens is het zo dat dagelijks gebruik van een klassieker niet valt onder de doelstellingen van de FEHAC. We zien er ook een risico in. Bijvoorbeeld de orde grootte van dagelijks gebruik die zich aan het ontwikkelen was, zet de deur open naar milieuzones en andere ontwikkelingen die ook de liefhebber zullen treffen.
Het staat iedereen natuurlijk vrij om eigen initiatieven te ontplooien. We zijn vanzelfsprekend ook met deze partij in contact en volgen de ontwikkelingen op de voet.

Nieuwsbrief mei 2013

 

FEHAC Nationale oldtimer enquête 2012 / 2013
De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs), heeft eind 2012 – begin 2013 een onderzoek uitgevoerd binnen de klassieke voertuigwereld. Een dergelijk onderzoek heeft eerder in 2006 ook al plaatsgevonden. De FEHAC heeft dit laatste onderzoek nu als het ware herhaald in een meer uitgebreide vorm. Actualisering van de informatie was noodzakelijk mede naar aanleiding van het Regeerakkoord 2012, waarin de MRB vrijstelling voor oldtimers of klassieke voertuigen wederom ter discussie werd gesteld. Met deze actuele informatie kan de FEHAC de belangen van oldtimer clubs en de eigenaren van alle soorten klassieke voertuigen effectiever behartigen bij de ministeries, politici en beleidsmakers.
Het onderzoek was beperkt tot voertuigen met bouwjaren tot en met 1986.

De belangrijkste doelen waren om inzicht te krijgen:

 

 • In het financieel-economische belang van klassieke voertuigen in ons land.
 • Hoe klassieke voertuigen worden gebruikt.
 • De demografische kenmerken van de eigenaren.
 • De activiteiten die in verband staan met klassieke voertuigen.

 

Het doel van het onderzoek was om feiten te verzamelen over de klassieke voertuigwereld, die van belang zijn bij de totstandkoming van verkeerswetgeving en beleid. De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt om ons mobiele erfgoed voor de toekomst te beschermen.
Ruim 8.000 eigenaren van klassieke voertuigen hebben aan deze enquête meegewerkt. Alle 8.000 respondenten bezitten in totaal ruim 18.000 klassieke voertuigen. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van de FEHAC www.fehac.nl onder hoofdstuk “actueel nieuws” (https://www.fehac.nl/actueel/6-actueel/255-fehac-nationale-oldtimer-enquete).

Emissiemetingen
Op zaterdag 8 juni gaat FEHAC in Geldermalsen emissiemetingen verrichten aan oldtimers. Hiervoor zoeken we 10 personenauto’s van bouwjaar 1970-1987. Deze moeten motorisch goed onderhouden en recent goed afgesteld zijn. De brandstof mag benzine, diesel of LPG zijn. Hoge voertuigen, zoals bussen, passen niet op de rollenbank.
De voertuigen worden op een rollenbank bij verschillende snelheden getest op verschillende emissiestoffen waaronder CO, HC, NOx, PM10 etc. We willen het verschil meten met moderne personenauto’s.
Meldt u aan zodat we uit de aanmeldingen een selectie kunnen maken van representatieve voertuigen.
De meting duurt maximaal 1 uur en we spreken met u een tijd af waarop u met het voertuig op bedrijfstemperatuur in Geldermalsen moet zijn. De contactpersoon voor deze dag is Laszlo Mogyorossy (Commissie Personen Auto’s).

 

Wilt u deelnemen aan deze metingen en is uw auto recent afgesteld, meld u dan meteen aan op secretariaat@fehac.nl

 

Open Monumentendag 2013

 

De Open Monumentendag zal in 2013 plaatsvinden in het weekend van 14 en 15 september en heeft als thema Macht & Pracht. Bij Macht & Pracht zal aandacht zijn voor verschillende soorten macht, en de pracht die daar in Nederland uit voortkwam, en ons nog steeds omringt. Te denken valt bijvoorbeeld aan politieke macht, economische macht, rechterlijke macht of kerkelijke macht. De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is overal om ons heen in gebouwen terug te vinden: kastelen en paleizen, grachtenpanden en patriciershuizen of buitenplaatsen en landgoederen. Meer info: kijk bij Evenementen op de FEHAC website.

 

 

 

24.4.2013 Compromis MRB-vrijstelling oldtimers

Compromis MRB-vrijstelling oldtimers zo goed als rond, afschaffen is voorkomen

Tot schrik van ons allen stond er in september jl. in het regeerakkoord van de huidige regering dat alle oldtimers MRB zouden moeten gaan betalen. Om daartegen effectief verweer te voeren is al snel een unieke ‘oldtimer alliantie’ gevormd door FEHAC, KNAC, BOVAG, ANWB, FOCWA en RAI Vereniging. Na ruim een half jaar strijd is het eindpunt nu in zicht.
Onder nadrukkelijk protest is de oldtimer alliantie akkoord gegaan met verhoging van de leeftijd voor volledige MRB-vrijstelling voor klassiekers van 25 naar 40 jaar. Voor benzineauto’s, motorfietsen en bedrijfsvoertuigen die nu ouder zijn dan 1987 kan er een kwarttarief worden aangevraagd, mits er in de wintermaanden niet mee wordt gereden.
Deze regeling wordt 25 april 2013 in de Tweede Kamer behandeld, en naar verwachting zo aangenomen.

De FEHAC heeft, samen met de alliantie partners, te vuur en te zwaard de belangen van alle oldtimer bezitters verdedigd. Enerzijds zijn we tevreden dat de originele dreiging – álle klassiekers volledig betalen – goeddeels is afgewend en de schade voor de meeste liefhebbers beperkt is. Tegelijkertijd betreuren we het dat de grens voor volledige MRB-vrijstelling algemeen naar 40 jaar gaat. De nu voorliggende regeling zal een aanzienlijk aantal oldtimer eigenaren treffen, grotendeels maar niet uitsluitend de dagelijkse rijders.
Maar een beter resultaat bleek in de huidige politieke realiteit niet haalbaar en langer verzet tegen de plannen zou uiteindelijk tot een nog slechtere uitkomst hebben geleid. De alliantie is absoluut niet blij met deze regeling, maar verzet zich er niet meer tegen.
Tegelijk spreken we onze waardering uit voor Staatssecretaris Weekers die de echte klassieker liefhebber en beschermer van het mobiele erfgoed heeft willen ontzien, en voor oud-minister de Jager die een bemiddelende rol heeft gespeeld.

Hoe ziet de nieuwe regeling er uit?
Elke oldtimer van veertig jaar en ouder is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Klassieke voertuigen met een benzinemotor van bouwjaar 1987 of ouder, die nog geen 40 jaar zijn, betalen vanaf 1 januari aanstaande een kwarttarief motorrijtuigenbelasting (MRB) met een maximum van € 120,- per jaar.
Het is deze voertuigen niet toegestaan te rijden in de maanden december, januari en februari. Wie dat wel doet, moet alsnog het volle pond aan MRB betalen. Deze regeling geldt voor klassieke personenauto’s op benzine, motoren en bedrijfsvoertuigen.
Personenauto’s op diesel en LPG betalen sowieso tot 40 jaar oud de volledige MRB.

De nieuwe voorstellen, die de schatkist zo’n 125 miljoen gaan opleveren (28 miljoen minder dan oorspronkelijk gepland), zijn woensdagavond in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Donderdag 25 april beslist de Tweede Kamer hierover. Invoering waarschijnlijk per 1-1-2014.

Overzicht gevolgen nieuwe regeling:

Leeftijd Auto Benzine Auto Diesel Auto LPG Motoren Bedrijfsauto's
Bouwjaar 1987 - 39 jaar Kwarttarief Volledig tarief Volledig tarief Kwarttarief Kwarttarief
> 40 jaar Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld


Meer informatie volgt binnenkort.

Oldtimers moeten 155 miljoen euro betalen

FEHAC :

 

Geachte heer / mevrouw,

In het regeerakkoord is bepaald dat de oldtimers 155 miljoen euro per jaar MRB moeten betalen. De reden is niet belangrijk. Het is alleen belangrijk dat het bedrag opgehoest wordt.

In de bijlage staan de voorstellen van de staatssecretaris en de reaktie van de tweede kamer in het kort beschreven.
We gaan betalen.

Bent u het hier ook mee oneens?

Wilt u meedoen aan een publieksvriendelijke aktie?

Sluit u dan aan bij een van de Oldtimer Presentaties die dit weekend door het land worden gehouden.

Kijk naar het overzicht op https://www.fehac.nl/op2013-overzicht

Met vriendelijke groet,

FEHAC Secretariaat.

fehac_overzicht_mrb.pdf

Oldtimer-alliantie wijst eindbod staatssecretaris Weekers af

Na maanden onderhandelen met het ministerie van Financiën heeft de oldtimer-alliantie bestaande uit FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging het bod van staatssecretaris Weekers over de MRB voor oldtimers afgewezen.

Sinds november 2012 gonst het in oldtimer-land door een simpel zinnetje in het regeerakkoord " De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieu-overwegingen afgeschaft.".

De federatie van oldtimer clubs FEHAC, automobiel club KNAC, mobiliteits-consumentenorganisatie ANWB, brancheverenigingen BOVAG, FOCWA en RAI vereniging zijn sindsdien samen opgetrokken tegen deze afschaffing. De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen, waarbij de staatssecretaris opgeroepen werd om de oldtimerliefhebber te ontzien.

Klik op de paperclip om verder te lezen.

Vergeet komende weekend de FEHAC Oldtimerpresentaties niet, kijk voor meer info op https://www.fehac.nl/op2013-overzicht

FEHAC notulen ALV 21.11.2012

Bijgaand ontvangt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de FEHAC. Deze vergadering werd gehouden op 21 november 2012
bij het Innovam in Nieuwegein.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

FEHAC Secretariaat.

fehac_20121121_alv_notulen.pdf

FEHAC Oldtimer presentaties

Zoals tijdens de FEHAC Algemene Leden Vergadering al is aangegeven wil de FEHAC alle oldtimer- en merken clubs in ons land oproepen om in het weekend van 20 en 21 april een evenement te organiseren, waar bij het publiek interactief wordt ingeschakeld.

 

Vooral met de huidige situatie rond de discussie van de mogelijke opheffing- of verandering van de vrijstelling van MRB belasting voor klassieke voertuigen is het goed om het publiek te laten zien wat voor prachtig historisch mobiel erfgoed er in ons land aanwezig is en wellicht verloren zal gaan als de plannen van het huidige kabinet doorgang zullen vinden. verkiezingsposter_vvdAls de huidige MRB plannen voor oldtimers doorgaan, zullen vele historische voertuigen niet meer zichtbaar zijn voor het publiek. Eigenaren zullen de voertuigen gaan schorsen en/of verkopen. Gevolg is dat de historische voertuigen niet meer op de weg zullen verschijnen tijdens recreatieve uitstapjes in het weekend en tijdens clubevenementen.

verkiezingsposter_pvda

Iedere oldtimer- en merkenclub wordt daarom verzocht op lokaal- of regionaal niveau een evenement te organiseren waarbij het publiek te mogelijkheid krijgt om de historische voertuigen goed te kunnen bewonderen of zelfs een klein stukje met het voertuig te kunnen meerijden. Op die manier krijgt het publiek de prachtige mogelijkheid om daadwerkelijk te ervaren hoe bromfietsen, scooters, motorfietsen, personenauto’s, bedrijfsauto’s en caravans van vele jaren geleden er uitzien of hoe het is om er in of op te rijden. Tevens kan de eigenaar tekst en uitleg geven over de speciale techniek van toen en vertellen hoe hij/zij zijn hobby beleeft.

 

De beste manier om dat te doen is een evenement organiseren op (parkeer) plaatsen waar veel publiek bijeenkomt. Te denken is aan:

 • Stads- en dorpspleinen
 • Winkelcentra parkeerplaatsen
 • Uitgaanscentra
 • Musea
 • Meubelboulevards

 

Clubs, die een evenement in het weekend van 20 en 21 april organiseren, kunnen bij de FEHAC opgave doen van hun activiteit. De FEHAC zal al deze activiteiten dan publiceren op de FEHAC website en doorgeven aan de klassiekerbladen en media.
(Een dag in dit weekend is voldoende).

Oldtimer lang niet zo vervuilend als PBL beweert.

In augustus 2012 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport “Milieueffecten van Oldtimers”. In dit rapport werd berekend dat de Nederlandse oldtimers 1,5 miljard kilometers per jaar rijden en voor veel NOx en PM10 uitstoot zorgen. Een uitgebreide milieuzone, waarbij de oldtimer in elke bebouwde kom geweerd zou worden, zou de oplossing zijn.

FEHAC heeft samen met onafhankelijke deskundigen het PBL-rapport geanalyseerd en komt tot heel andere cijfers en conclusies:

 • De oldtimers rijden hooguit 1 miljard kilometers per jaar.
 • De NOx en PM10 uitstoot van oldtimers valt in het niet ten opzichte van het gehele wegverkeer (dus inclusief vrachtwagens, autobussen etc.). Het PBL bekijkt alleen de personenwagens.
 • Het effect op de luchtkwaliteit is zeer gering. Er zijn slechts weinig knelpunten en het weren van oldtimers op deze knelpunten lost deze knelpunten niet op.

Het PBL heeft ten onrechte in zijn rapport het gebruik van een beperkte groep oldtimers, die dagelijks gebruikt worden, als norm gesteld voor alle oldtimers. Hierdoor gaat men uit van veel meer kilometers en bijbehorende vervuiling. Ook komt deze groep veel binnen de bebouwde kom. Het merendeel van de oldtimers wordt echter slechts recreatief gebruikt. Zij rijden veel minder kilometers. En dan meestal buiten de bebouwde kom (en hier bevinden zich niet de knelpunten van het NSL).

FEHAC betreurt de kwaliteit van het PBL-rapport. Mede door dit rapport is de MRB-vrijstelling ter discussie komen te staan.

Hierdoor bestaat er in de oldtimerwereld grote onzekerheid over de toekomst. Deze onzekerheid heeft al tot grote schade geleid bij de bedrijven die de liefhebbers helpen bij het in stand houden van het mobiel erfgoed. FEHAC verwacht met de gepubliceerde analyse van het PBL-rapport een positieve bijdrage te leveren aan de discussie rond de milieueffecten van oldtimers, en maakt zich met onze alliantiepartners BOVAG, RAI, FOCWA, KNAC en ANWB sterk om de MRB vrijstelling voor recreatief gebruik van oldtimers te handhaven.

FEHAC is geen voorstander van het gebruik van oldtimers als dagelijks vervoermiddel.

De volledige reactie van FEHAC kunt u vinden op klikhierwww.fehac.nl.

FEHAC Nationale oldtimer enquête 2012 / 2013

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs), voert een onderzoek uit naar de klassieke voertuigwereld. Een dergelijk onderzoek heeft eerder in 2006 ook plaatsgevonden. De FEHAC gaat dit onderzoek nu herhalen in een meer uitgebreide vorm. Actualisering van de informatie is noodzakelijk mede naar aanleiding van het Regeerakkoord 2012, waarin de MRB vrijstelling voor oldtimers of klassieke voertuigen wederom ter discussie wordt gesteld. Met deze actuele informatie kan de FEHAC de belangen van oldtimer clubs en de eigenaren van alle soorten klassieke voertuigen effectiever behartigen bij de Ministeries, politici en beleidsmakers. Het onderzoek is beperkt tot voertuigen met bouwjaren tot en met 1986.
 
De belangrijkste doelen zijn om inzicht te krijgen
·In het financieel-economische belang van klassieke voertuigen in ons land.
·Hoe klassieke voertuigen worden gebruikt.
·De demografische kenmerken van de eigenaren.
·De activiteiten die in verband staan met klassieke voertuigen.
 
Het doel van het onderzoek is om feiten te verzamelen over de klassieke voertuigwereld, die van belang zijn bij de totstandkoming van verkeerswetgeving en beleid. De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt om ons mobiele erfgoed voor de toekomst te beschermen.
 
De enquête is er alleen in een digitale uitvoering. Mocht u niet over een PC en/of internet beschikken dan adviseren wij u contact op te nemen met een mede-clublid, die wel over internet beschikt. U kunt dan samen op internet de enquête invullen.
 
De FEHAC roept elke oldtimer eigenaar op om mee te werken aan dit onderzoek.
De enquête kan tot uiterlijk 28 februari 2013 worden ingevuld via de website van de FEHAC:      www.fehac.nl.      Klik hier om direct naar de enquête te gaan.

Vriendelijk verzoek wij u, om de tekst te publiceren in uw clubblad ÉN op uw website ÉN het bericht per mail door te sturen naar al uw leden.
 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Secretariaat FEHAC.

FEHAC (Algemene ledenvergadering 21.11.2012)

Op 21 november 2012 vond een zeer druk bezochte Algemene Ledenvergadering van de FEHAC plaats bij Innovam te Nieuwegein.

Tijdens de vergadering werd de nieuwe contributiestructuur aangenomen. Merkenclubs hoeven dan niet meer het volle bedrag voor leden te betalen, die geen oldtimer hebben. Leden met een youngtimer (15-25 jaar) betalen de helft. Leden met jongere voertuigen betalen niets. Het bestuur hoopt de achterban te versterken met merkenclubs, die nu vanwege de kosten geen lid worden. Dit zal geen effect hebben op de totale contributie-inkomsten. De belangenbehartiging van de FEHAC blijft gericht op oldtimers (voertuigen ouder dan 25 jaar).

Het secretariaat wordt uitgebreid met een ½ FTE. Henk Boons ondersteunt het secretariaat en zorgt voor beleidsvoorbereiding en bestuurondersteuning. Er is financiële ruimte binnen de begroting zonder dat een contributieverhoging noodzakelijk is.

Vanaf volgend jaar is het mogelijk dat bedrijven de FEHAC financieel kunnen steunen als vrienden van de FEHAC. Dit zal veel goedkoper zijn dan het huidige business partner programma, maar ook veel minder rechten kennen dan dit programma.

Een belangrijk deel van de vergadering vormde het regeerakkoord en de daarin opgenomen afschaffing van de vrijstelling MRB voor oldtimers. Achter de schermen is FEHAC al lang bezig met dit probleem.

Samen met KNAC is een petitie opgesteld, die door ruim 60.000 liefhebbers ondertekend is. Deze wordt binnenkort op gepaste wijze aangeboden aan de Tweede Kamer.

Daags voor de ALV heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die de regering verzoeken de echte liefhebbers te ontzien. Het dagelijks gebruik van oldtimers moet ontmoedigd worden.

FEHAC stemt hier volledig mee in. Het dagelijks gebruik van oldtimers vormt een milieuprobleem en staat haaks op het behoud van het mobiel erfgoed.

FEHAC is samen met KNAC, BOVAG, ANWB, RAI en andere partijen in overleg om een goede maatregel op te stellen. Een maatregel, die de liefhebber ontziet, maar de dagelijkse rijder treft.

Tijdens de ALV worden de FEHAC Aktiedag(en) aangekondigd. Het is de bedoeling om in het weekend van 20 en 21 april overal in Nederland oldtimers te laten zien aan het publiek. Alle clubs en liefhebbers worden opgeroepen om hieraan mee te werken en locaties in de eigen gemeente aan te dragen. Per gemeente kan de zaterdag of de zondag gekozen worden. Van 12:00 tot 17:00 uur kan het publiek zien, wat er, als de plannen met de MRB doorgaan, straks niet meer te zien is. Als U hieraan mee wil werken, geef dan uw locatie op aan het secretariaat.

De Amerikaanse Auto Club heeft het idee om op vrijdag 1 maart een groot concours d’elegance te organiseren in Den Haag onder de naam “Good Vibrations”.

Voor alle akties geldt dat de sympathie van het publiek behouden moet blijven.

FEHAC heeft er bewust voor gekozen om nu de emoties zo hoog zijn, geen publieke aktie te ondernemen. Als we de goodwill van het publiek verspelen, dan zijn we verder van huis.

FEHAC zet zich in voor de hobby Oldtimer.

 

 

persbericht FEHAC inzake afschaffen vrijstelling MRB

fehac_persbericht_oldtimer_eigenaren_onnodig_getroffen_door_regeerakkoord_30_10_2012.pdf

persbericht FEHAC (Importkeuring oldtimers)

Op 21 november 2012 vond de Algemene Ledenvergadering van de FEHAC plaats bij Innovam te Nieuwegein.

Tijdens de bijeenkomst brachten RDW en FEHAC de primeur dat import(keuring) van oldtimers vanaf 1 februari 2013 exclusief bij vijf gespecialiseerde keuringsstations uitgevoerd zal worden. De keurmeesters op deze stations worden extra getraind, zodat de kwaliteit van de keuring omhoog gaat. Zie het persbericht.

fehac20en20rdw20persbericht20keuringsstations2022nov2012.pdf