FEHAC nieuws

FEHAC contactpersoon

We hebben binnen de ROCH een FEHAC contactpersoon : Wouter Buis.

Wouter is bereikbaar:

e-mail : Wouter.Buis@hetnet.nl

Telefonisch : 035-5388193

FEHAC site


FEHAC Succes in strijd tegen Roterdamse Milieuzone (16.06.2017)

FEHAC 50 jaar APK vrijgesteld (05.05.2017)

FEHAC brief aan de informateur (02.05.2017)

Oldtimers toestaan in milieuzones: het kan dus wel

 

 

Belgische evenknie FEHAC meldt succes in strijd tegen milieuzones voor oldtimers

Op 2 juni 2016 werd bekend dat Brussel vanaf 2018 een Lage Emissie Zone zal invoeren. Dat is in België de aanduiding voor een milieuzone.

De BFOV, de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, de Belgische zusterorganisatie van FEHAC heeft over de instelling van deze Lage Emissie Zone overlegd met de Brusselse Minister voor Leefmilieu Fremault.

Onze collega’s van de BFOV hebben Minister Fremault geconfronteerd met dezelfde argumenten die wij als FEHAC hier in Nederland gebruiken en  konden er op 12 juli vernemen dat er een uitzondering voorzien is in het voorontwerp van de wetteksten voor klassieke auto’s vanaf 30 jaar. 

FEHAC feliciteert de BFOV met het behaalde succes. Na Duitsland en Frankrijk is nu ook in België een uitzondering voor klassieke voertuigen gemaakt. Nederlandse gemeentes lijken zich met hun halsstarrige weigering om rekening te houden met klassieke voertuigen meer en meer internationaal te isoleren.

50 jaar oude voertuigen in 2018 geheel vrijgesteld van APK

 

50 jaar oude voertuigen in 2018 geheel vrijgesteld van APK

Via de FEHAC-site en een nieuwsbrief is al bekend geworden dat de FEHAC op het APK-front twee successen geboekt heeft: de APK voor meer dan 30 jaar oude voertuigen blijft om de twee jaar en de gehele vrijstelling gaat van de vaste grens van voor bouwjaar 1960 naar een opschuivende grens bij 50 jaar en ouder.

 

FEHAC in overleg orgaan APK

Voor de belangenbehartiging van speciaal de klassieke voertuigen zit de FEHAC in het overlegorgaan APK. Behalve de overheid zitten daar ook o.a. in de RDW en de BOVAG en dus ook de FEHAC. Daar gaat het niet allen over de bestaande APK en de daarvoor geldende ouderdomsgrenzen van klassiekers, maar ook over mogelijke invoering van de APK voor motorfietsen (niet aan de orde op dit moment) en voor tractoren (misschien voor de 40 km p/u categorie). De praktijkervaringen komen daarin ook langs. De FEHAC bepleit al jaren dat de grens voor de algehele APK-vrijstelling op 50 jaar dient te worden gesteld. Nu is dat voor voertuigen met een datum eerste toelating (DET) voor 1-1-1960 en dat is nu al 55 jaar geleden.

 

Officiële mededeling I&M

Van het Ministerie van I&M kwam deze mededeling: ‘Het Ministerie voor I&M neemt het door de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over, inclusief het FEHAC-voorstel voor de APK-vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in praktijk prima.’

 

Vrachtwagens onderbelicht

Of die vrijstelling bij 50 jaar ook geldt voor klassieke bedrijfsvoertuigen boven 3500 kg ouder bleef in de berichtgeving van het ministerie onderbelicht. Als FEHAC zijn we verheugd te kunnen berichten dat de 50 uitzondering van de APK-plicht gaat gelden voor alle voertuig categorieën m.u.v. taxi’s en autobussen. De bezitters van klassieke vracht- en legervoertuigen zijn daarmee binnenkort dus ook gevrijwaard van de voor hun categorie voertuigen kostbare APK keuring.

Ingangsdatum waarschijnlijk pas per 1-1-2018 Over de ingangsdatum in Nederland meldt de RDW: ‘in overleg met het ministerie van I&M zal het vervolgtraject bepaald worden en worden de voorstellen uitgewerkt in wet- en regelgeving. De EU Richtlijn moet per 20 mei 2017 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving en uiterlijk 20 mei 2018 worden toegepast’. En we weten dat dit soort wijzigingen meestal per 1 juli of 1 januari worden ingevoerd worden dus het zal wel 1 januari 2018 als invoeringsdatum gaan worden. Nog even geduld dus, maar voor met name vrachtwagenbezitters en bezitters van klassiekers uit de ‘60-jaren is dit goed nieuws.

APK vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar

Ministerie I&M neemt FEHAC voorstel over: APK vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar

 

Het Ministerie voor I&M neemt het door de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over, inclusief het FEHAC voorstel voor de APK vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in de praktijk prima.

Deze vrijstelling maakt deel uit van een veelomvattend voorstel dat onder leiding van de RDW, in opdracht van het Ministerie, en met medewerking van maatschappelijke partijen tot stand is gebracht. Een unieke samenwerking waar menig ander EU land slechts van kan dromen.
Voor landbouwtrekkers zal in de toekomst APK alleen gelden voor die trekkers met een constructiesnelheid >40kmh.

Voor uitvoerige informatie van het ministerie van I&M verwijzen we u graag naar http://fehac.nl/min-im-neemt-fehac-voorstel-over-apk-vrijstelling-voertuigen-ouder-dan-50-jaar/

FEHAC op de RAI

Met alle perikelen rondom kwesties als MRB, milieuzones, opheffen slopen in eigen beheer, zou men bijna vergeten dat klassieke voertuigen vooral mobiel erfgoed is waarvan het waard is, het te behouden, te beschermen en van te genieten.

Wanneer je de onzorgvuldige, onjuiste en tendentieuze berichtgeving rond de MRB ziet, lijkt het alsof het onze overheid het mobiel erfgoed ziet als staatsvijand nummer één.

Terwijl er gelukkig ontelbare anderen in Nederland zijn die het mobiel erfgoed op waarde weten te schatten.

Zo ervaren FEHAC en AutoRAI dit weer op de personenauto RAI 2015 waarvan onderstaand een impressie.

‘Deze hal ademt de echte sfeer van auto's uit ', zei een grijzende dame met haar blik op de fraaie petrol kleurige lak van een aaibare Peugeot 403 break Diesel uit 1960 gericht.

AutoRAI 2015 Zowel de organisatie van AutoRAI 2015 als de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) zijn verheugd over de vele enthousiaste reacties en de vele spontane glimlachen die de klassieke auto's op de gezichten van de bezoekers toveren. Meteen komen de verhalen los over zondag ritjes met vader en moeder naar opa en oma op de achterbank van de Opel Record. Ook de romantische verhalen van bijna zestigers die op hun 18e met de Deux Cheveau en vriendin (ja in die volgorde) naar Frankrijk togen, zoemen rond in hal 7 waar al dit moois opgesteld staat. Met opgewreven woorden en gestroomlijnde zinnen geeft men uitdrukking aan de gevoelens die de automobielen van vroeger oproepen.

AutoRAI en FEHAC hebben zich uitermate ingespannen om een bijzondere collectie klassieke auto's op de AutoRAI ten toon te stellen en zijn er naar het oordeel van het publiek in geslaagd het straatbeeld uit vervlogen tijden weer op te roepen.  


FEHAC, die zich inzet voor het rijdend houden van het mobiel erfgoed, stelt samen met AutoRAI genoeglijk vast dat inmiddels duizenden bezoekers met een grijns op hun gezicht  het mobiel erfgoed in hal 7 hebben bewonderd. Bent u er nog niet geweest? Het kan nog tot en met zondag 26 april en is meer dan de moeite waard.

April 2015

FEHAC presenteert de uitkomsten van het Europese FIVA onderzoek naar de oldtimereigenaren, clubs en de oldtimer markt.

Nederland is van oudsher een land met vele oldtimerlief-hebbers. Mede daarom speelt de FEHAC een belangrijke rol binnen de internationale federatie FIVA. FEHAC-man Tiddo Bresters heeft dit onderzoek, in 15 landen tegelijk, voor de FIVA geleid. Een belangrijke rol is gespeeld door het team van Professor Bert van Wee (Universiteit Delft) en door onderzoeksbureau GfK.

Als vervolg op een eerder internationaal onderzoek in 2006 geven de uitkomsten de actuele trends in de oldtimerwereld aan.

 


14_11_17_fiva_mep_brochure___rev__1_41.pdf

Brief bord Milieuzone !

Brief Bord Milieuzone
 

betreft: ontwerpbesluit houdende wijziging van het RVV1990 in verband met het uitbreiden van de mogelijkheid van milieuzones en enkele technische aanpassingen (KST199793)

Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu bovengenoemd onderwerp in een Algemeen Overleg.

De Fehac neemt hiertegen stelling en heeft in bijgaande en aan de commissie toegezonden brief haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het invoeren van een bord waardoor het invoeren van milieuzones voor motorvoertuigen inclusief personenauto’s mogelijk wordt gemaakt.

Secretariaat Fehac

20141007brief_tweede_kamer_bord_milieuzone.pdf

APK- en andere voertuigverplichtingen

APK verplichting

 

Door bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat een voertuig niet op tijd APK-goedgekeurd is. Artikel 11 van het Besluit voertuigen is ingesteld om ruimte te geven alsnog aan de APK-keuringsplicht te voldoen. Dit geldt voor een gekentekend motorrijtuig of aanhangwagen waarvoor de APK-keuringsplicht (artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994) van toepassing is.

Het voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert. Na deze periode moet het voertuig APK-goedgekeurd zijn of moet de geldigheid van het kenteken geschorst zijn. In het laatste geval mag het voertuig niet op de openbare weg staan.

 

Let op: op het moment dat de schorsing verloopt dient het voertuig volledig aan alle voertuigverplichtingen te voldoet.

 

 

 

 

 

FEHAC nieuws 28/11/2014

OVERGANGSREGELING MRB

Aanstaande maandag (1 december 2014) start de eerste winterstop. Voertuigen, die deelnemen aan de overgangsregeling, moeten dan 3 maanden van de openbare weg af (tot/met februari 2015). Deze mogen er niet rijden en ook niet opstaan !

Tijdens de winterstop moeten de voertuigen wel APK gekeurd en WAM verzekerd zijn. De winterstop is geen schorsing; de voertuigverplichtingen blijven bestaan.

 

OVERGANGSREGELING in 2015

Als uw voertuig in 2014 aan de overgangsregeling meedeed, krijgt u nog dit jaar een brief met de vraag om in 2015 ook aan de overgangsregeling mee te doen.

U moet dan het bedrag (kwarttarief met maximum 121 euro) vóór 1 januari 2015 voldoen. Als u het bedrag niet op tijd voldoet, dan kunt u niet deelnemen aan de overgangsregeling en wordt het voertuig in 2015 aangeslagen voor de volle MRB.

Als u geen brief krijgt (omdat u in 2014 niet aan de overgangsregeling heeft deelgenomen) dan kunt u de Overgangsregeling aanvragen bij de Belastingdienst door middel van een formulier.

Zorg hierbij ook dat het bedrag voor 1 januari 2015 is voldaan.

 

EVENEMENTEN TIJDENS WINTERSTOP:

Het is mogelijk om gebruik te maken van de Evenementenregeling voor evenementen die tijdens de Winterstop plaatsvinden. Hiervoor moet u het kenteken wel schorsen. Het schorsen van een kenteken van een voertuig dat deelneemt aan de overgangsregeling is mogelijk. Echter er vindt geen verrekening van MRB plaats.

In de komende FEHACtiviteiten komt nadere informatie over dit en vorige onderwerpen.


MILIEUZONE ROTTERDAM
Na Utrecht denkt nu ook Rotterdam aan een milieuzone voor personenwagens. Ook hierin dreigen de hobby-oldtimers geweerd te worden. De FEHAC is hierover al in gesprek.

INTERCLASSICS/TOP MOBIEL 2015
Vindt van 8 t/m 11 januari 2015 plaats in MECC te Maastricht. Kijk op de FEHAC site voor het bestellen van toegangskaarten met korting.

APK goedgekeurd en WAM verzekerd tijdens winterstop?

 

 

Voor oldtimers die gebruik maken van de overgangsregeling en niet geschorst zijn, lopen de voertuigverplichtingen, waaronder de verzekeringsplicht en de APK-plicht, ook tijdens de wintermaanden gewoon door. Let op: indien het voertuig hieraan niet voldoet ontvangt automatisch de boete(s).

page loading